Các yêu cầu khi áp dụng quy phạm luật hành chính

Khái niệm áp dụng quy phạm luật hành chính

Áp dụng quy phạm luật hành chính là một hình thức thực hiện pháp luật hành chính, trong đó các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền căn cứ vào các quy phạm luật hành chính để giải quyết các công việc cụ thể phát sinh trong quá trình quản lí hành chính nhà nước. Các chủ thể quản lí hành chính nhà nước đơn phương ban hành các quyết định hành chính hay thực hiện các hành vi hành chính để tổ chức việc thực hiện pháp luật một cách trực tiếp đối với các đối tượng quản lí thuộc quyền.

Yêu cầu khi áp dụng quy phạm luật hành chính
Yêu cầu khi áp dụng quy phạm luật hành chính

Yêu cầu khi áp dụng quy phạm luật hành chính

Việc áp dụng quy phạm luật hành chính phải đáp ứng những nhu cầu pháp lí nhất định để đảm bảo hiệu lực quản lí của nhà nước và các quyền lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Yêu cầu pháp lí đối với việc áp dụng quy phạm luật hành chính đó là: ( 6 yêu cầu)

Áp dụng quy phạmluật hành chính phải đúng nội dung, mục đích của quy phạm pháp luật được áp dụng.

Áp dụng quy phạm pháp luật phải được thực hiển bởi các chủ thể có thẩm quyền theo quy định của pháp luật đối với từng trường hợp cụ thể. Tùy thuộc vào quy định cụ thể của pháp luật, theo yêu cầu của việc phân cấp trong quản lí hành chính nhà nước, mỗi chủ thể quản lí hành chính nhà nước chỉ có thẩm quyền áp dụng một số quy phạm luật hành chính trong trường hợp cụ thể và với mục đich nhất định.

Áp dụng quy phạm pháp luật hành chính phải được thực hiện theo đúng thủ tục do pháp luật quy định. Các công việc cụ thể cần phải áp dụng quy phạm luật hành chính đều phải thực hiện theo đúng thủ tục hành chính. Tùy từng loại việc mà việc áp dụng quy phạm pháp luật hành chính sẽ được thực hiện theo những thủ tục khác nhau.

Áp dụng quy phạm pháp luật luật hành chính phải được thực hiện theo trong thời hạn, thời hiệu do pháp luật quy định. Do các công việc cụ thể cần phải áp dụng quy phạm luật hành chính có số lượng lớn, phát sinh thường xuyên ở những quy mô  khác nhau, nên pháp luật hành chính cần quy định cụ thể về thời hiệu, thời hạn giải quyết các công việc đó để đảm bảo các điều kiện cần thiết cho công tác áp dụng pháp luật ( thu thập thông tin, bố trí nhân sự giải quyết…)

và bảo đảm kịp thời lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp cúa các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

Kết quả áp dụng quy phạm luật luật hành chính phải được thông báo công khai chính thức cho các đối tượng có liên quan và phải được thể hiện bằng văn bản trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.  Bởi lẽ kết quả của việc áp dụng quy phạm luật hành chính không chỉ ảnh hưởng đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan mà còn có giá trị làm căn cứ thực hiện quy phạm pháp luật hành chính trong các trường hợp khác.

Sở dĩ sử dụng văn bản là hình thức thể hiện phổ biến là bởi nó chứa đựng thông tin một cách chính xác, đầy đủ, dễ lưu trữ và có thể sử dụng lại được.

Tuy nhiên không phải lúc nào văn bản cũng thích hợp để thể hiện kết quả áp dụng quy phạm luật, luật hành chính.

Quyết định áp dụng quy phạm luật hành chính phải được các đối tượng có liên quan tôn trọng và bảo đảm thực hiện trên thực tế. Tùy thuộc vào từng trường hợp mà các quyết định áp dụng quy phạm luật hành chính phải được các đối tượng có liên quan tôn trọng, chấp hành hay cần được Nhà nước bảo đảm thực hiện.

luatthanhmai.com
luatthanhmai.com

Chú ý: “ thủ tục hành chính” là cách thức tổ chức thực hiện hoạt động quản lý hành chính nhà nước theo quy định của pháp luật trong quá trình giải quyết các công việc của quản lý hành chính nhà nước.

Bài viết cùng chủ đề:

phân biệt cán bộ và công chức

Tham khảo chuyên mục: Luật hành chính

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *