Khái niệm và đặc điểm xử phạt vi phạm hành chính

Xử phạt vi phạm hành chính là gì ?

Vi phạm hành chính là “ hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lí nhà nước1 mà không phải là tội phạm2 và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính’’( khoản 1 điều 2 Luật xử lí vi phạm hành chính năm 2012 )

Xử phạt vi phạm hành chính là hoạt động của các chủ thể có thẩm quyền, căn cứ vào các quy định pháp luật hiện hành, quyết định áp dụng các biện pháp xử phạt hành chính 3 và các biện pháp cưỡng chế hành chính khác4 ( trong trường hợp cần thiết, theo quy định của pháp luật ) đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính.

khái niệm và đặc điểm xử phạt vi phạm hành chính
khái niệm và đặc điểm xử phạt vi phạm hành chính

Đặc điểm xử phạt vi phạm hành chính

Hoạt động xử phạt hành chính có đặc điểm sau đây:

Xử phạt vi phạm hành chính được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Nói cách khác, vi phạm hành chính là cơ sở để tiến hành hoạt động xử phạt vi phạm hành chính.

Luật xử lí vi phạm hành chính năm và các nghị định hướng dẫn thi hành của Chính phủ quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức, biện pháp xử phạt hành chính áp dụng đối với tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lí hành chính nhà nước cụ thể là những cơ sở pháp lí quan trọng để tiến hành hoạt động xử phạt vi phạm hành chính;

Xử phạt hành chính được tiến hành bởi các chủ thể có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Luật xử lí vi phạm hành chính và các văn bản pháp luật khác có quy định về xử phạt vi phạm hành chính quy định cụ thể các chủ thể có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, hình thức, mức độ xử phạt hành chính mà họ được phép áp dụng đối với tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính;

Xử phạt vi phạm hành chính được tiến hành theo những nguyên tắc, trình tự, thủ tục được quy định trong các văn  bản pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;

Kết quả của hoạt động xử phạt vi phạm hành chính thể hiện ở quyết định xử phạt vi phạm hành chính ghi nhận các hình thức, biện pháp xử phạt áp dụng đối  với tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính.

Việc quyết định áp dụng biện pháp xử phạt đó thể hiện sử trừng phạt nghiêm khắc của Nhà nước đối với tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính. Việc xử phạt vi phạm hành chính còn hướng tới mục đích giáo dục cho mọi người ý thức tuân thủ pháp luật hành chính nói riêng và pháp luật nói chung, ý thức tôn trọng các quy tắc của đời sống cộng đồng, phòng ngừa các vi phạm pháp luật có thể xảy ra.

khái niệm và đặc điểm xử phạt vi phạm hành chính
Khái niệm và đặc điểm xử phạt vi phạm hành chính

Giải thích từ ngữ trong bài viết

1: “Quản lí nhà nước”: là dạng quản lí xã hội, do các cá nhân tổ chức được sử dụng quyền lực nhà nước được tiến hành trên các lĩnh vực lập pháp, hành pháp và tư pháp.  ( Quản lí xã hội là hoạt động điều khiển điều hòa, phối hợp những hành vi riêng lẻ của các nhân, tổ chức, căn cứ vào những quy tắc hay quy phạm xã hội tương ứng, để cho những hành vi vận dộng trong một vòng trật tự nhất định phù hợp với mục đích của chủ thể quản lí.)

2: “Tội phạm”: Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự

Do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa mà theo quy định của Bộ luật này phải bị xử lý hình sự.

3: “Các biện pháp xử lí hành chính”: Cảnh cáo; phạt tiền; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt dộng có thời hạn; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; trục xuất.

4. “ Các biện pháp cưỡng chế hành chính khác”: Điều 28, luật xử lí vi phạm hành chính.

Bài viết cùng chủ đề:

Đặc điểm quan hệ pháp luật hành chính

Các hình thức thực hiện quy phạm pháp luật hành chính

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Khái niệm và đặc điểm xử phạt vi phạm hành chính. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *