Mẫu quyết định xử lý nghị quyết trái pháp luật

Mẫu quyết định xử lý nghị quyết trái pháp luật

Hướng dẫn soạn thảo quyết định xử lý nghị quyết trái pháp luật, cơ sở ban hành quyết định xử lý nghị quyết trái pháp luật, nội dung quyết định xử lý nghị quyết trái pháp luật, hình thức quyết định xử lý nghị quyết trái pháp luật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

           THỊ XÃ A

Số …/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

A, ngày… tháng … năm…

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc  xử lý nghị quyết trái pháp luật

 

HỘI ĐỒNG  NHÂN DÂN THỊ XÃ A

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày.. tháng … năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày… tháng …  năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/ NĐ – CP, ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về việc kiểm tra và xử lí văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND thị xã A,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND , ngày .. tháng ,… năm .. của Hội đồng nhân dân xã A về việc đề ra chủ trương phát triển kinh tế xã hội có nội dung trái với Luật Di sản.

Điều 2. Chánh văn phòng HĐND, Thường trực HĐND, Trưởng ban Pháp chế, Trưởng ban Kinh tế và HĐND xã K chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết định này có hiệu lực kể từ ngày… tháng… năm…

Nơi nhận:

– Như Điều 2;                                                               

      – Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

 

 

Ảnh Mẫu quyết định xử lý nghị quyết trái pháp luật

Mẫu quyết định xử lý nghị quyết trái pháp luật
Mẫu quyết định xử lý nghị quyết trái pháp luật

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Mẫu quyết định hủy bỏ văn bản trái pháp luật. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí

Bài viết cùng chủ đề:

Quyết định hủy bỏ văn bản trái pháp luật

Mẫu nghị quyết bãi bỏ văn bản trái pháp luật

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *