Mẫu quyết định tuyển dụng viên chức

Mẫu quyết định tuyển dụng viên chức

Hướng dẫn Mẫu quyết định tuyển dụng viên chức trường đại học, cơ sở ban hành quyết định tuyển dụng viên chức, thẩm quyền ban hành quyết định tuyển dụng viên chức, nội dung quyết định tuyển dụng viên chức

 BỘ TƯ PHÁP  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI      

Số: … /QĐ-ĐHLHN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc        

      Hà Nội, ngày … tháng … năm …   

             QUYẾT ĐỊNH

Về việc tuyển dụng viên chức

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI                     

          Căn cứ Quyết định số 868/ QĐ-BTP, ngày … tháng…  năm 2015 của Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Luật Hà Nội;

Căn cứ Luật Viên chức ngày .. tháng .. năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 27/2012/NĐ-CP, ngày… tháng .. năm … của Chính phủ, quy định về tuyển dụng, sử dụng viên chức;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng  Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Tuyển dụng ông Nguyễn Văn A, sinh ngày 15 tháng 5 năm 1990 vào làm việc tại Khoa Pháp luật Hành chính – Nhà nước kể từ ngày 01/6/2017.

Điều 2. Ông Nguyễn Văn A được hưởng mức lương bậc 1(hệ số 2,34×85%) và các khoản phụ cấp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Trưởng Phòng Hành chính tổng hợp, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng khoa Pháp luật Hành chính – Nhà nước, Trưởng phòng tài chính – Kế toán và Nguyễn Văn A chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Lưu: VT, TCCB.

  HIỆU TRƯỞNG

Ảnh Mẫu quyết định tuyển dụng viên chức  

Mẫu quyết định tuyển dụng viên chức (hướng dẫn soạn)
Mẫu quyết định tuyển dụng viên chức (hướng dẫn soạn)

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Mẫu quyết định tuyển dụng viên chức . Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí

Bài viết cùng chủ đề:

Mẫu quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử

Mẫu quyết định bầu các thành viên UBND

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *