Mẫu quyết định tuyển dụng công chức

Mẫu quyết định tuyển dụng công chức

Hướng dẫn mẫu quyết định tuyển dụng công chức, hướng dẫn mẫu quyết định tuyển dụng cán bộ tư pháp hộ tịch UBND, Cơ sở ban hành quyết định tuyển dụng cán bộ tư pháp hộ tịch UBND, hình thức và nội dung quyết định tuyển dụng cán bộ tư pháp hộ tịch UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

  Số: … /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                              TP. Thái Nguyên, ngày … tháng … năm

                                                                            

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tuyển dụng công chức

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

          Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương địa phương  ngày .. tháng … năm 2015;

Căn cứ Luật Cán bộ công chức ngày .. tháng… năm 2008;

Căn cứ Nghị định 112/2011/NĐ-CP, ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ quy định về công chức xã, phường, thị trấn;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tuyển dụng ông Nguyễn Văn A, sinh ngày … tháng… năm… là công chức tư pháp hộ tịch UBND xã Quyết Thắng,  kể từ ngày … tháng … năm…

Điều 2. Ông Nguyễn Văn A được hưởng lương bậc 1, ngạch công chức 15…, hệ số (2.34×85) và các khoản phụ cấp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tài chính, Chủ tịch UBND xã Quyết Thắng và ông Nguyễn Văn A chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Lưu: VP, PNV

   CHỦ TỊCH

 

Hình ảnh Mẫu quyết định tuyển dụng công chức

Mẫu quyết định tuyển dụng công chức
Mẫu quyết định tuyển dụng công chức

Bài viết cùng chủ đề:

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng

Quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Mẫu quyết định tuyển dụng công chức . Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *