Mẫu quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND

Mẫu quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND

Hướng dẫn cơ sở ban hành quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND, thẩm quyền quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND, nội dung quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND, hình thức quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND.

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Số:  …/NQ-HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày… tháng …năm …

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê chuẩn kết quả bầu các thành viên

UBND Xã Quyết Thắng, nhiệm kì 2016-2021

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

         Căn cứ Luật Tổ chức Tổ chức chính quyền địa phương  ngày ..  tháng .. năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 08/2016/NĐ – CP, ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ ban hành về việc quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên ủy ban nhân dân các cấp;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐND, ngày 20 tháng 6 năm 2016 của Hội đồng nhân Xã Quyết Thắng về việc bầu các thành viên UBND, nhiệm kì 2016 – 2021;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn các ông, bà có tên sau đây là thành viên UBND Xã Quyết Thắng, nhiệm kì 2016-2021:

1. Ông Nguyễn Phú A – Chủ tịch

2. Ông Hoàng Văn B – Phó chủ tịch

3. Bà Trần Thị C – Phó chủ tịch

4. Bà Lê Thị D – Ủy viên

5. Ông Đỗ Văn H – Ủy viên

Các ông, bà có tên trên chính thức trở thành thành viên UBND Xã Quyết Thắng, nhiệm kì 2016 – 2021 kể từ ngày…tháng….năm……..

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tài chính kế hoạch và các ông, bà có tên tại điều 1chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

– Như Điều 2;

– TT Thành ủy, TT HĐND TP Thái Nguyên;

– TT HĐND Xã Quyết Thắng;

– Lưu: VP, PNV.

CHỦ TỊCH

 

Hình ảnh Mẫu quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND

Mẫu quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND
Mẫu quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Mẫu quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên UBND. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

5/5 - (4 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *