Mẫu quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử

Hướng dẫn Mẫu quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử

Mẫu quyết định phê chuẩn kết quả bầu các thành viên UBND

  UỶ BAN NHÂN DÂN   

THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

  Số: … /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 Hà Nội, ngày … tháng … năm …

         

                                                                                          

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê chuẩn kết quả bầu các thành viên

UBND Quận Đống Đa, nhiệm kì 2016-2021

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức Tổ chức chính quyền địa phương ngày .. tháng .. năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 08/2016/NĐ – CP, ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ ban hành về việc quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên ủy ban nhân dân các cấp;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐND, ngày 20 tháng 6 năm 2016 của Hội đồng nhân Quận Đống Đa về việc bầu các thành viên UBND, nhiệm kì 2016 – 2021;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn các ông, bà có tên sau đây là thành viên UBND Quận Đống Đa, nhiệm kì 2016-2021:

  1. Ông Nguyễn Phú A – Chủ tịch
  2. Ông Hoàng Văn B – Phó chủ tịch
  3. Bà Trần Thị C – Phó chủ tịch
  4. Bà Lê Thị D – Phó chủ tịch
  5. Ông Đỗ Văn H – Ủy viên
  6. Ông Vương Trần M – Ủy viên
  7. …….

Điều 2. Các ông, bà có tên tại Điều 1 chính thức trở thành thành viên UBND Quận Đống Đa, nhiệm kì 2016 – 2021 kể từ ngày…tháng….năm……..

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính và các ông, bà có tên tại Điều 1chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

– TT Thành ủy, TT HĐND TP Hà Nội;

– TT HDND Quận Đống Đa;

– Như Điều 3;

– Lưu: VP, SNV

CHỦ TỊCH

Ảnh mẫu quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử

Mẫu quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử
Mẫu quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử

 

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Mẫu quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí

Bài viết cùng chủ đề:

Mẫu quyết định bồ nhiệm công chức lãnh đạo

Mẫu quyết định bầu các thành viên UBND

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *