Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng

Mãu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng tư pháp

Hướng dẫn quyết định bổ nhiệm trưởng phòng tư pháp, cơ sở ban hành quyết định bổ nhiệm trưởng phòng tư pháp, thẩm quyền ban hành quyết định bổ nhiệm trưởng phòng tư pháp, hình thức quyết định bổ nhiệm trưởng phòng tư pháp, nội dung quyết định bổ nhiệm trưởng phòng tư pháp

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN ĐẠI TỪ

Số: … /QĐ-UBND

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đại Từ, ngày … tháng … năm …

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Trưởng phòng Tư pháp

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN

          Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương địa phương ngày … tháng ..  năm 2015;

Căn cứ Luật Cán bộ công chức ngày .. tháng .. năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, ngày 15/3/2010 của Chính phủ, quy định về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg, ngày… tháng … năm… của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Bổ nhiệm ông Hoàng Văn C, sinh ngày 08 tháng 3 năm 1973, hiện là Phó chánh văn phòng UBND giữ chức vụ Trưởng phòng Tư pháp trong thời hạn 5 năm đối với kể từ ngày … tháng … năm…

          Điều 2. Ông Hoàng Văn C có trách nhiệm bàn giao công việc đang đảm nhiệm và nhận nhiệm vụ mới chậm nhất đến ngày…tháng….năm……..

Điều 3. Ông Hoàng Văn C được hưởng phụ cấp chức vụ bằng 0,5 mức lương tối thiểu và các khoản phụ cấp khác (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tư pháp, Trưởng phòng Tài chính kế hoạch và ông Nguyễn Văn A chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

Như điều 4;

Lưu: VP,PNV.

 CHỦ TỊCH

Hình ảnh Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng
Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng

Bài viết cùng chủ đề:

Mẫu quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử UBND

Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc 

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *