Quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, mối quan hệ giữa quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất

1. Khái niệm quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch sử dụng đất là một hệ thống các biện pháp kinh tế, kĩ thuật, pháp chế của nhà nước về tổ chức và sử dụng đất đầy đủ, khoa học, hợp lý và có hiệu quả cao nhất trong việc phân phôi và tái phân phối, quỹ đất của nhà nước, tổ chức sử dụng đất như một tư liệu sản xuất cùng với các tư liệu sản xuất khác gắn liền với đất làm nâng cao hiệu quả sản xuất xã hội, tạo điều kiện bảo vệ đất và bảo vệ môi trường.

Theo quy định tại khoản 2 điều 3 Luật Đất đai 2013 về giải thích từ ngữ trong đó quy hoạch sử dụng đất được hiểu như sau:

“Quy hoạch đất đai là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian  sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, và thích ứng biến đổi khí hậu, trên cơ sở tiềm năng đất đai, và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội, và đơn và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xá định”

Quy hoạch sử dụng đất chính là sự định hướng về mặt chiến lược việc quản lý và sử dụng đất trong tương lai, là sự tính toán sử dụng các loại đất theo không gian, sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất và của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian nhất định.

Quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, mối quan hệ giữa quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất
Quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, mối quan hệ giữa quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất

2. Khái niệm của kế hoạch sử dụng đất

Theo từ điển tiếng Việt 2009 của Nhà xuất bản Đà Nẵng thì kế hoạch là: “ toàn bộ những điều vạch ra  có hệ thống và cụ thể về cách thức, trình tự, thời hạn tiến hành những công việc dự định làm trong một thời gian nhất định”.

Tại khoản 3 điều 3 của Luật Đất Đai 2013 các nhà làm luật đã đưa ra khái niệm kế hoạch sử dụng đất đó là:

“ Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất đai theo thời gian để thực hiện trong kì quy hoạch sử dụng đất”

 Như vậy, kế hoạch sử dụng đất là cơ sở để cụ thể hóa và chi tiết hóa quy hoạch sử dụng đất, đồng thời nó là cơ sở để đánh giá và thực hiện việc xây dựng quy hoạch trong thực tiễn.

3. Mối quan hệ giữa quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất

          Thứ nhất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là cơ sở quan trọng, là kết quả trong quá trình thực hiện công tác quản lý đất đai của nhà nước, đây là hai yếu tố không thể tách rời nhau tạo thành một thể thống nhất để nhà nước quản lí và giám sát hiệu quả việc sử dụng đất.

Thứ hai, quy hoạc sử dụng đất là căn cứ quan trọng trong việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất, còn kế hoạch sử dụng đất là việc xác định các biện pháp, cách thức cụ thể để sử dụng đất theo đúng quy hoạch đề ra trong khoảng thời gian nhỏ hơn thời gian thực hiện quy hoạch sử dụng đất.

Thứ ba, quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất có mối quan hệ mật thế với nhau, quy hoạch sử dụng đất là cơ sở cho việc lập thực hiện các kế hoạch sử dụng đất, và ngược lại thì kế hoạch sử dụng đất là sự cụ thể hóa quy hoạch sử dụng đất hằng năm và định hướng phát triển phù hợp với quy hoạch đã đề ra.

Thứ tư, quy hoạch sử dụng đất bao giờ cũng gắn liền với kế hoạc sử dụng đất, nhiều khi nói đến quy hoạch tức là đã phần nào đó bao hàm cả kế hoạch hóa đất đai, quy hoạch, kế hoạc sử dụng đất là  nội dung quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu của Nhà nước về quản lí và sử dụng có hiệu quả đấy đai.

Bài viết cùng chủ đề:

Trách nhiệm của nhà nước trong việc cung cấp thông tin đất đai

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề mối quan hệ giữa quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *