Quy định về tổ chức quản lí của Công ty hợp danh

I. Công ty hợp danh là gì?

Theo điều 177 Luật doanh nghiệp 2020 thì công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:

– Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn;

– Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;

– Thành viên góp vốn là tổ chức, cá nhân và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty.

Quy định về tổ chức quản lí của Công ty hợp danh
Quy định về tổ chức quản lí của Công ty hợp danh

II. Tổ chức quản lí của công ty hợp danh

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020, cơ cấu tổ chức của công ty hợp danh gồm: 

– Hội đồng thành viên

Hội đồng thành viên là cơ quan quyền lực cao nhất trong công ty hợp danh bao gồm tất cả thành viên. Hội đồng thành viên bầu một thành viên hợp danh làm chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời kiêm giám đốc hoặc tổng giám đốc của cty nếu điều lệ cty không quy định khác.

Hội đồng thành viên quyết định các vấn đề quan trọng trong công ty hợp danh, tất cả các công việc kinh doanh của cty theo nguyên tắc đa số (mỗi thành viên hợp danh có 1 phiếu biểu quyết như nhau không phụ thuộc vào phần vốn góp).

Chủ tịch Hội đồng thành viên có quyền triệu tập họp Hội đồng thành viên và thành viên hợp danh có quyền yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên để thảo luận và quyết định công việc kinh doanh của công ty..

– Giám đốc (Tổng giám đốc)

Nếu điều lệ công ty không quy định, chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm giám đốc. Giám đốc thực hiện chức năng quản lý hoạt động kinh doanh của công ty cùng với các thành viên hợp danh.

Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các nghĩa vụ như:

+ Quản lý và điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty với tư cách là thành viên hợp danh;

+ Triệu tập và tổ chức họp Hội đồng thành viên; ký nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên;

+ Phân công, phối hợp công việc kinh doanh giữa các thành viên hợp danh;

+ Tổ chức sắp xếp, lưu giữ đầy đủ và trung thực sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ và các tài liệu khác của công ty theo quy định của pháp luật;

+ Đại diện cho công ty với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án; đại diện cho công ty thực hiện quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật;

– Ban kiểm soát (nếu cần)

 Hội đồng thành viên sẽ ra quyết định thành lập Ban kiểm soát nếu thấy cần thiết. Trong điều hành hoạt động kinh doanh của công ty, thành viên hợp danh phân công nhau đảm nhiệm các chức danh quản lý và kiểm soát công ty.

 Thành viên góp vốn có quyền tham gia họp, thảo luận và biểu quyết tại Hội đồng thành viên về những vấn đề liên quan trực tiếp đến lợi ích của mình. Hoặc thành viên góp vốn có quyền biểu quyết theo điều lệ.

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Quy định về tổ chức quản lí của Công ty hợp danh. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

Bài viết cùng chủ đề:

Phân tích hệ quả pháp lý của quyết định mở thủ tục phá sản

So sánh phá sản doanh nghiệp và giải thể doanh nghiệp

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *