Trường hợp chấm dứt quan hệ hôn nhân khi vợ hoặc chồng bị tuyên bố chết

Giải quyết tài sản của vợ chồng trong trường hợp một bên bị tuyên bố chết

Trường hợp cả vợ và chồng chết hoặc bị Toà án tuyên bố là đã chết thì tài sản của vợ, chồng được chia theo quy định của pháp luật về thừa kế

Trường hợp căn cứ theo quy định tại Điều 66 Luật hôn nhân và gia đình 2014, tài sản của vợ chồng trong trường hợp một bên bị Toà án tuyên bố là đã chết thì được giải quyết như sau:

Khi một bên vợ, chồng chết thì bên còn sống quản lý tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp trong di chúc có chỉ định người khác quản lý di sản hoặc những người thừa kế thoả thuận cử người khác quản lý di sản

Khi có yêu cầu về chia di sản thì bên còn sống quản lý tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thoả thuận về chế dộ tài ản. Phần tài sản của vợ, chồng bị Toà án tuyên bố là đã chết được chia theo quy định của pháp luật về thừa kế

Trong trường hợp việc chia di sản ảnh hưởng đến đời sống của vợ hoặc chồng còn sống, gia đình thì vợ, chồng còn sống có quyền yêu cầu Toà án hạn chế phân chia di sản theo quy định của Bộ Luật dân sự

Tài sản của vợ chồng trong kinh doanh được giải quyết theo quy định tại các khoản 1,2 và 3 Điều 66 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, trừ trường hợp luật về kinh doanh có quy định khác.

Hạn chế phân chia di sản:

Trường hợp theo ý chí của người lập di chúc hoặc theo thoả thuận của tất cả những người thừa kế, di sản chỉ được chia theo thoả thuận của tất cả những người thừa kế, di sản chỉ được phân chia sau một thời hạn nhất định thì chỉ khi đã hết thời hạn đó di sản mới được đem chia.

Trường hợp yêu cầu chia di sản thừa kế mà việc chia di sản ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của bên vợ hoặc chồng còn sống và gia đình thì bên còn sống có quyền yêu cầu Toà án xác định phần di sản mà những người thừa kế được hưởng nhưng chưa cho chia di sản trong một thời hạn nhất định

Hết thời hạn 03 năm mà bên còn sống chứng minh được việc chia di sản vẫn ảnh hưởng nghiêm trọng đế đời sống của gia đình họ thì có quyền yêu cầu Toà án gia hạn một lần nhưng không quá 03 năm.

Trường hợp chấm dứt quan hệ hôn nhân khi vợ hoặc chồng bị tuyên bố chết
Trường hợp chấm dứt quan hệ hôn nhân khi vợ hoặc chồng bị tuyên bố chết

Giải quyết trường hợp người bị tuyên bố chết trở về

Trong trường hợp người vợ hoặc chồng bị Toà án tuyên bố là đã chết lại trở về hoặc có tin tức xác thực là người đó còn sống, thì theo yêu cầu của người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan. Toà án ra quyết định huỷ bỏ quyết định tuyên bố người đó là đã chết. Khi đó, quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản của người bị tuyên bố là đã chết với vợ hoặc chồng của họ được giải quyết như sau:

Về quan hệ nhân thân: Kể từ ngày quyết định huỷ bỏ quyết định tuyên bố vợ hoặc chồng là đã chết có hiệu lực thì hôn nhân của họ sẽ được khôi phục nếu người vợ hoặc chồng của họ chưa kết hôn với người khác. Trong trường hợp vợ hoặc chồng của người khác thì việc kết hôn đó vẫn có hiệu lực pháp luật.

Trong trường hợp Toà án đã giải quyết ly hôn do một bên mất tích, sau đó Toà án đã giải quyết ly hôn do một bên mất tích, sau đó Toà án ra quyết định tuyên bố người mất tích là đã chết. Nếu người bị tuyên bố là đã chết mà trở về thì quyết định ly hôn vẫn có hiệu lực pháp luật, được quy định tại Khoản 2 Điều 56 của Luật này

Về quan hệ tài sản của người bị tuyên bố là đã chết trở về với người vợ hoặc chồng: Trong trường hợp hôn nhân được khôi phục thì quan hệ tài sản được khôi phục kể từ thời điểm quyết định của toà án huỷ bỏ tuyên bố chồng, vợ là đã chết có hiệu lực. Tài sản của vợ chồng có trước khi Toà án tuyên bố vợ hoặc chồng là đã chết mà đã được chia thì việc chia tài sản đó vẫn có hiệu lực.

Trong trường hợp hôn nhân không được khôi phục thì tài sản có được trước khi quyết định của Toà án về việc tuyên bố vợ, chồng là đã chết có hiệu lực mà chưa chia được giải quyết như chia tài sản khi ly hôn.

Bài viết liên quan:

Thời điểm chấm dứt quan hệ hôn nhân

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *