Phân biệt chi thường xuyên với chi đầu tư phát triển

Bài viết đưa ra các tiêu chí phân biệt giữa chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển. 

Khái niệm chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên là nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước nhằm bảo đảm hoạt động của bộ máy nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, hỗ trợ hoạt động của các tổ chức khác và thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của Nhà nước về phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh (Theo Khoản 6 Điều 4 Luật NSNN 2015)

Chi đầu tư phát triển là nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước, gồm chi đầu tư xây dựng cơ bản và một số nhiệm vụ chi đầu tư khác theo quy định của pháp luật. (Theo Khoản 4 Điều 4 Luật NSNN 2015).

Phân biệt chi thường xuyên với chi đầu tư phát triển
Phân biệt chi thường xuyên với chi đầu tư phát triển

Phân biệt chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển

Tiêu chí Chi thường xuyên Chi đầu tư phát triển
Nội dung chi Các hoạt động sự nghiệp, hoạt động của cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, trợ giá theo chính sách của nhà nước, các chương trình quốc gia, hỗ trợ quỹ bảo hiểm xã hội, trợ cấp cho các đối tượng chính sách. Đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, đầu tư hỗ trợ cho các doanh nghiệp, góp vốn cổ phần liên doanh vào các doanh nghiệp có sự cần thiết tham gia của nhà nước
Căn cứ Khoản 6 Điều 4 Luật NSNN Khoản 4 Điều 4 Luật NSNN
Tính chất khoản chi Là khoản chi có tính chất tiêu dùng thường xuyên, mang tính phí tổn, không có khả năng hoàn trả hay thu hồi. Là khoản chi có tích lũy, có tác dụng tăng trưởng kinh tế, có khả năng thu hồi vốn.

 

Cách thức thực hiện Cấp phát qua dự toán

 

Cấp phát vốn đầu tư xây dựng

Chấp hành dự toán chi thông qua tín dụng đầu tư phát triển

Nguồn thu để chi Nguồn thu từ ngân sách:Thuế, phí, lệ phí,…và từ vay nợ Nguồn thu từ ngân sách: các khoản thuế, phí, lệ phí,…
Dự toán chi Tổng dự toán và dự toán bố trí hàng năm, có kế hoạch chi bảo đảm nguồn Dự toán chi hàng năm, được thực hiện tương đối đều theo tháng, quý
Mức độ ưu tiên Cao hơn do mức độ chi thường xuyên Thấp hơn và có thể bị gián đoạn

Ý nghĩa của việc phân biệt chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển

    Phân loại hai khoản chi này dựa vào mức độ định kì các khoản chi nhằm xác định phương thức chi phù hợp cho các loại khoản chi, ngoài ra phân loại khoản chi thường xuyên và chi không thường xuyên để bảo đảm ưu tiên thực hiện những khoản chi nào trước, khoản chi nào sau, và tùy vào kế hoạch phát triển kinh tế mà tăng / giảm chi đầu tư phát triển, hoặc chi thường xuyên.

Bài viết cùng chủ đề:

Vai trò của ngân sách nhà nước

Phân biệt thuế, phí và lệ phí

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Phân biệt giữa chi thưỡng xuyên và chi đầu tư phát triển. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.