Các nguyên tắc tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước

Nguyên tắc tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước (khái niệm hệ thống ngân sách nhà nước và phân tích chi tiết các nguyên tắc tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước)

Khái niệm tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước

Hệ thống ngân sách nhà nước là một thể thống nhất được tạo thành bởi các bộ phận cấu thành là các khâu ngân sách độc lập nhưng giữa chúng có mối quan hệ qua lại lẫn nhau trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ thu, chi của mình.

Tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước là xác định, sắp xếp, bố trí các bộ phận cấu thành hệ thống ngân sách nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thu, chi của từng cấp ngân sách cũng như của toàn bộ hệ thống ngân sách nhà nước. 

Các nguyên tắc tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước

Việc tổ chức ngân sách nhà nước cần tuân theo những nguyên tắc cơ bản sau đây:

* Nguyên tắc thống nhất trong tổ chức ngân sách nhà nước

– Nội dung: Ngân sách nhà nước mặc dù được tổ chức thành nhiều cấp nhưng các cấp ngân sách là những bộ phận cấu thành của một hệ thống ngân sách thống nhất và duy nhất. Trong hệ thống ngân sách đó, mặc dù mỗi cấp ngân sách đều có hoạt động thu, chi của mình nhưng các hoạt động đó phải nhất quán, cùng dựa trên những chuẩn mực, định mức nhất định, cùng phải tuân thủ cùng một chính sách, chế độ về thu/ chi ngân sách.

– Ý nghĩa:

   + Việc quy định các cấp ngân sách phải hoạt động nhất quán, cùng tuân thủ một chính sách, chế độ thu/ chi ngân sách sẽ đảm bảo việc quản lí ngân sách rõ ràng, hiệu quả hơn, việc giám sát của cơ quan có thảm quyền dễ dàng hơn

   + Không có sự bất bình đẳng giữa các cấp ngân sách hoặc những cấp ngân sách cùng cấp với nhau trong việc thực hiện chế độ thu/ chi.

Nguyên tắc tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước
Nguyên tắc tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước

* Nguyên tắc độc lập và tự chủ của các cấp ngân sách nhà nước

– Nội dung: Do mỗi cấp chính quyền nhà nước đều phải thực hiện chức năng quản lí nhà nước trên địa bàn của mình, cần phải có nguồn kinh phí để có thể chủ động thực hiện chức năng đó. “Độc lập” ở đây là cho phép mỗi cấp ngân sách có quyền quyết định ngân sách của mình theo chế độ, chính sách tiêu chuẩn về định mức thu, chi ngân sách. Mỗi cấp ngân sách đều được phân giao nguồn thu và nhiệm vụ chi cụ thể bởi cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương hoặc địa phương.

– Ý nghĩa:

  + Giúp cho các cấp ngân sách địa phương không bị phụ thuộc vào ngân sách cấp trên, chủ động trong việc thực hiện hoạt động thu, chi ngân sách của mình

  + Đồng thời sẽ tạo điều kiện để các địa phương khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương mình, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

* Nguyên tắc tập trung quyền lực trên cơ sở phân định thẩm quyền giữa các cấp chính quyền

– Nội dung: Tập trung quyền lực thể hiện ở quyền quyết định của Quốc hội và sự điều hành thống nhất của chính phủ đối với ngân sách nhà nước, cho thấy vai trò chủ đạo của chính quyền trung ương trong việc sử dụng ngân sách. Phân định thẩm quyền là việc xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng cấp chính quyền nhà nước trong việc thực hiện các hoạt động thu, chi ngân sách, việc phân định thẩm quyền tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, để cho địa phương tự chủ động cân đối ngân sách, giảm số địa phương phải nhận hỗ trợ cân đối, bổ sung từ ngân sách trung ương.

– Ý nghĩa:

  + Đảm bảo quyền quyết định tối cao của Quốc hội và quyền thống nhất điều hành của chính phủ.

  + Tăng cường tính chủ động, trách nhiệm cho chính quyền địa phương.

Bài viết cùng chủ đề:

Phân biệt cấp ngân sách nhà nước và đơn vị dự toán

Phân cấp quản lí ngân sách nhà nước

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Các nguyên tắc tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *