Mẫu Nghị quyết bãi bỏ văn bản trái pháp luật

Mẫu Nghị quyết bãi bỏ văn bản trái pháp luật

Hướng dẫn soạn thảo Nghị quyết bãi bỏ văn bản trái pháp luật, cơ sở ban hành Nghị quyết bãi bỏ văn bản trái pháp luật, Thẩm quyền ban hành Nghị quyết bãi bỏ văn bản trái pháp luật hình thức Nghị quyết bãi bỏ văn bản trái pháp luật.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH VĨNH PHÚC

 Số …/NQ-HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Vĩnh Phúc, ngày… tháng … năm…

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc bãi bỏ văn bản trái pháp luật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/ NĐ – CP, ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về việc kiểm tra và xử lí văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số…/2005/NQ-HĐND, ngày… tháng… năm…của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đề ra các giải pháp khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh vì có nội dung trái với quy định của Luật Đầu tư năm 2014.

Điều 2. Thường trực HĐND, Chánh văn phòng HĐND, Trưởng Ban pháp chế  và trưởng ban Kinh tế xã hội chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày kí.

Nơi nhận:

– Như Điều 2;

– Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

Hình ảnh Mẫu Nghị quyết bãi bỏ văn bản trái pháp luật

Mẫu Nghị quyết bãi bỏ văn bản trái pháp luật
Mẫu Nghị quyết bãi bỏ văn bản trái pháp luật

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Mẫu Nghị quyết bãi bỏ văn bản trái pháp luật. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

Bài viết cùng chủ đề:

Mẫu quyết định điều động công chức

Quyết định tuyển dụng công chức

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *