Mẫu Quyết định Điều động công chức

Mẫu Quyết định Điều động công chức

Quyết định Điều động công chức sở, Cơ sở ban hành Quyết định Điều động công chức sở, Hướng dẫn soạn thảo Quyết định Điều động công chức sở. Mẫu Quyết định Điều động công chức sở

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

    Số: … /QĐ-SGDĐT       

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    

              Hà Nội, ngày … tháng … năm …

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều động công chức

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO

          Căn cứ Quyết định số 38/ 2016 /QĐ-UBND, ngày… tháng… năm…của UBND Thành phố Hà Nội ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội;

Căn cứ Luật Cán bộ công chức ngày … tháng … năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, ngày 15/3/2010 của Chính phủ, quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Điều động ông Nguyễn Văn A, sinh ngày … tháng… năm…, hiện là chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ sang công tác tại Phòng Tài vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, kể từ ngày … tháng … năm…

          Điều 2. Ông Nguyễn Văn A có trách nhiệm bàn giao công việc đang đảm nhiệm và nhận nhiệm vụ mới chậm nhất đến ngày…tháng….năm……..

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính và ông Nguyễn Văn A chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

Như Điều 3;

Lưu: VT, TCCB.

GIÁM ĐỐC

 

Ảnh Mẫu Quyết định Điều động công chức

Mẫu Quyết định Điều động công chức
Mẫu Quyết định Điều động công chức

 

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Mẫu Quyết định Điều động công chức. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí

Bài viết cùng chủ đề:

Mẫu quyết định tuyển dụng công chức

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *