Mẫu quyết định điều động công chức – Xây dựng văn bản pháp luật

Bài viết hướng dẫn mẫu quyết định điều động công chức

Hướng dẫn mẫu quyết định điều động công chức

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI          

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            

              Số: … /QĐ-SGDĐT                                            

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày … tháng … năm …

           

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều động công chức

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

            Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-UBND, ngày 05 tháng 10 năm 2015 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội;

Căn cứ Luật Cán bộ công chức ngày..tháng.. năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, ngày 15/3/2010 của Chính phủ, quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Điều động ông Nguyễn Văn A, sinh ngày … tháng… năm…, hiện là chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ sang công tác tại Phòng giáo dục mầm non của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, kể từ ngày … tháng … năm…

            Điều 2. Ông Nguyễn Văn A có trách nhiệm bàn giao công việc đang đảm nhiệm và nhận nhiệm vụ mới chậm nhất đến ngày…tháng….năm……..

            Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

            Điều 4.Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và đào tạo, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Trưởng phòng Giáo dục mầm non và ông Nguyễn Văn A chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Lưu: VT, TCCB.

   GIÁM ĐỐC

Ảnh mẫu quyết định điều động công chức

Mẫu quyết định điều động công chức
Mẫu quyết định điều động công chức

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Mẫu quyết định điều động công chức. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *