Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc

Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc

Hướng dẫn Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc Sở Tư pháp: Cơ sở ban hành quyết định bổ nhiệm, Thẩm quyền ban hành quyết định bổ nhiệm phó giám đốc:

UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Số: … /QĐ-UBND

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày … tháng … năm …

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tư pháp

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN

          Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương địa phương ngày … thnags …   năm 2015;

Căn cứ Luật Cán bộ công chức ngày .. tháng … năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, ngày 15/3/2010 của Chính phủ, quy định về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg, ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn A, sinh ngày … tháng… năm…, hiện là Trưởng phòng Tổ chức cán bộ giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội trong thời hạn 5 năm kể từ ngày … tháng … năm…

          Điều 2. Ông Nguyễn Văn A có trách nhiệm bàn giao công việc đang đảm nhiệm và nhận nhiệm vụ mới chậm nhất đến ngày…tháng….năm……..

Điều 3. Ông Nguyễn Văn A được hưởng phụ cấp chức vụ bằng 0,7 mức lương tối thiểu và các khoản phụ cấp khác (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính và ông Nguyễn Văn A chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

Như điều 4;

Lưu: VP, SNV.

   CHỦ TỊCH

 

Hình ảnh Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc

Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc
Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc

Bài viết cùng chủ đề:

Mẫu quyết định tuyển dụng viên chức

Mẫu quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *