Mẫu quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo

Mẫu quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH A

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI        

 

 

              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       

   A, ngày … tháng … năm …           

QUYẾT ĐỊNH

 Về việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo

                       GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI                          

            Căn cứ Quyết định số 186/QĐ-UBND, ngày 16 tháng 9 năm 2010 của UBND Tỉnh A ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao dộng Thương binh và Xã hội tỉnh A;

Căn cứ Luật Cán bộ công chức ngày…tháng..  năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, ngày 15/3/2010 của Chính phủ, quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg, ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Bổ nhiệm bà Lê Thị B, sinh ngày … tháng… năm…, hiện là Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính Sở  Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh A trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày … tháng … năm…

            Điều 2. Bà Lê Thị B được hưởng phụ cấp chức vụ bằng 0,5 mức lương cơ bản và các khoản phụ cấp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở Lao động Thương binh và xã hội, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, và bà Lê Thị B chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

  • Như Điều 4;
  • Lưu: VT, TCCB.
GIÁM ĐỐC

Xem thêm: Mẫu quyết định điều động công chức

Ảnh Mẫu quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Mẫu quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo
Mẫu quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo
5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *