Mẫu quyết định bầu các thành viên UBND

Hướng dẫn mẫu quyết định bầu các thành viên UBND

 

          HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

  QUẬN ĐỐNG ĐA

Số …/NQ-HĐND                       

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Đống Đa, ngày… tháng … năm…

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu các thành viên UBND

Nhiệm kì 2016 – 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA

Khoá… Kỳ họp thứ…

từ ngày…tháng … năm …đến ngày…tháng … năm…

Căn cứ Luật Tổ chức Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 08/2016/NĐ – CP, ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ ban hành về việc quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên ủy ban nhân dân các cấp;

Theo Biên bản kiểm phiếu bầu các thành viên UBND Quận Đống Đa, nhiệm kì 2016-2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu các ông, bà có tên sau đây là thành viên UBND Quận Đống Đa, nhiệm kì 2016-2021:

1. Ông Nguyễn Phú A – Chủ tịch

2. Ông Hoàng Văn B – Phó chủ tịch

3. Bà Trần Thị C – Phó chủ tịch

4. Bà Lê Thị D – Phó chủ tịch

5. Ông Đỗ Văn H – Ủy viên

6. Ông Vương Trần M – Ủy viên

Điều 2. Thường trực HĐND, Chánh văn phòng HĐND, Trưởng Ban pháp chế  và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Quận Đống Đa, khóa…, kì họp thứ … thông qua ngày …tháng… năm ….

Nơi nhận:

– Như Điều 2;

– Lưu: VP, BPC.

     TM.HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

        CHỦ TỊCH

 

Ảnh mẫu quyết định bầu các thành viên UBND

Mẫu quyết định bầu các thành viên UBND
Mẫu quyết định bầu các thành viên UBND

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Mẫu quyết định bầu các thành viên UBND. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí

Bài viết cùng chủ đề:

Mẫu quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo

Mẫu quyết định điều động công chức

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *