Mẫu Chỉ thị về việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Mẫu Chỉ thị về việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Hướng dẫn soạn thảo chỉ thị, Cơ sở ban hành Chỉ thị về việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị, nội dung Chỉ thị về việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Mẫu Chỉ thị về việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị
Mẫu Chỉ thị về việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị

UỶ BAN NHÂN DÂN

QUẬN T

Số:  …/CT-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc

T, ngày… tháng …năm …

CHỈ THỊ

Về việc chỉ đạo công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Để hướng tới kỉ niệm 10 ngày thành lập Thị xã H đã không ngừng vươn lên và đạt được nhiều thành tựu to lớn về chính trị – kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh.  Với việc tập trung đầu tư nâng cấp và xây dựng cơ sở hạ tầng, chú trọng công tác chỉnh trang đô thị, đã tạo nên một diện mạo mới, góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế phát triển, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường đã được triển khai sâu rộng trong quần chúng nhân dân, góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị gắn liền với việc chấp hành pháp luật và các quy định ở cộng đồng dân cư, đơn vị và địa phương.

Mặc dù vậy, bên cạnh những thành quả đạt được, vấn đề thực hiện nếp sống văn minh đô thị vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém, nhất là còn một bộ phận không nhỏ dân cư, cán bộ công chức chưa có ý thức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, Quy chế, Quy ước của cộng đồng, của công sở về giữ gìn vệ sinh môi trường, đường phố và nơi công cộng, thiếu ý thức bảo vệ tài sản công, hành vi ứng xử, giao tiếp chưa phù hợp với nếp sống văn minh đô thị. Nguyên nhân của tình trạng trên là do công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục còn chưa triệt để,  chưa có chế tài xử lí nghiêm các hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, ý thức của người dân chưa cao, họ chưa có tinh thần đoàn kết để xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp. Nhằm triển khai thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị số 58/CT –UBND, ngày 10  tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh A về công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong toàn tỉnh và để tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá, phát huy những kết quả đã đạt được, tạo ra những chuyển biến tích cực, rõ nét trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã  yêu cầu các cơ quan, đơn vị nhanh chóng triển khai thực hiện các biện pháp sau:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các phường, xã căn cứ chức năng và nhiệm vụ của mình, triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

– Xây dựng các Nội quy, Quy định về nếp sống văn minh phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện các nội dung xây dựng nếp sống văn minh trong cơ quan, đơn vị mình, trong đó tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước của Chính phủ ban hành theo Quyết định sô 129/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

– Tổ chức tuyên truyền, vận động mọi tổ chức, cá nhân có ý thức chấp hành giữ gìn nếp sống văn minh đô thị như: Không rải giấy vàng mã, tiền âm phủ, các lễ vật cúng trên đường; không đặt am miếu thờ và các vật thờ cúng ở nơi công cộng, tại các vườn hoa, công viên, các điểm di tích văn hoá – lịch sử, hè phố; không treo, đặt để các vật dụng, phơi áo quần, chăn màn… nơi công cộng, phía mặt tiền đường phố làm mất mỹ quan đô thị; các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải trang bị đầy đủ phương tiện thu gom xử lý rác thải theo quy định; giữ gìn vệ sinh môi trường ở các khu vực dân cư.

– Cán bộ, công chức phải gương mẫu chấp hành và vận động giáo dục gia đình nhân dân chấp hành các quy định về nếp sống văn minh, gia đình văn hoá, khu phố, đơn vị văn hoá; Không tham gia đánh bạc, cá cược trái quy định của pháp luật, tổ chức, tham gia lô, đề dưới mọi hình thức. Không tham gia hụi, cho vay nặng lãi; sử dụng chất ma tuý; uống rượu, bia đến mức bê tha, mất tư cách (gây tai nạn giao thông, mất trật tự công cộng, phát ngôn bừa bãi hoặc có hành vi ứng xử thiếu văn hoá); không sử dụng các loại văn hóa phẩm đồi trụy.

– Các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân quận, Công an quận tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm khắc các hành vi vi phạm liên quan đến nếp sống văn minh đô thị được quy định tại các Nghị định của Chính phủ, tập trung ở các lĩnh vực hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá, việc tang, việc cưới và lễ hội, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ tài sản công cộng, an toàn vệ sinh thực phẩm.

2. Phòng Văn hoá-Thông tin và Thể thao quận xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn quận; chủ trì biên soạn tài liệu tổng hợp các hành vi vi phạm hành chính liên quan đến nếp sống văn minh đô thị đã được quy định Nghị định của Chính phủ gửi cho các phòng, ban, ngành, UBND các phường, xã để phổ biến quán triệt cho toàn thể cán bộ công chức và nhân dân trên địa bàn biết để thực hiện. Nghiên cứu bổ sung nội dung thực hiện nếp sống văn minh đô thị vào tiêu chí xét công nhận gia đình văn hóa, phường văn hóa, khu phố, đơn vị văn hóa.

3. Phòng Y tế quận phối hợp với các cơ quan chức năng thị xã tập trung triển khai, hướng dẫn, vận động và kiểm tra các cơ sở ăn uống, nhà hàng kinh doanh theo đúng quy định, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; nhất là thức ăn đường phố. Kiểm soát tình hình xử lý rác thải y tế trong các cơ sở y tế trên địa bàn quận theo đúng quy trình.

4. Phòng Công nghiệp-Thương mại và Du lịch quận tập trung triển khai thực hiện xây dựng nếp sống văn hoá trong giao tiếp ứng xử văn minh thương mại trong các cơ sở kinh doanh bán lẻ, hệ thống siêu thị và các chợ trên địa bàn thị xã, kiểm tra chấn chỉnh các hộ tiểu thương trên địa bàn bán hàng không đảm bảo chất lượng, công khai niêm yết giá và bán hàng theo giá niêm yết, xây dựng thực hiện các tiêu chí văn hoá kinh doanh trong hệ thống các chợ, dịch vụ thương mại trên địa bàn.

5. Phòng Giáo dục -Đào tạo quận tập trung triển khai thực hiện xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong ngành giáo dục. Chú trọng việc giáo dục tư tưởng đạo đức, lối sống cho giáo viên và học sinh, bổ sung nội dung xây dựng nếp sống văn minh trong môn giáo dục đạo đức công dân, các tiết học ngoại khoá của các trường. Tiếp tục xây dựng và phát huy phong trào xây dựng đơn vị văn hoá, nhà trường có đời sống văn hoá tốt, phong trào nghìn việc tốt, 5 điều Bác Hồ dạy.

6. Trung tâm Văn hoá thông tin xây dựng kế hoạch tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hoá – văn minh bằng hệ thống panô áp phích, lồng ghép nội dung xây dựng nếp sống văn minh đô thị thông qua các chương trình thông tin cổ động, văn hóa văn nghệ quần chúng đến toàn thể cán bộ, nhân dân sinh sống trên địa bàn; lựa chọn và tập trung tuyên truyền về một số hành vi mà người dân cần thực hiện ngay nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn.

7. Công an quận chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai quán triệt và thực hiện tốt Nghị định số 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ cũng như việc đấu tranh, phòng chống ma tuý, bài trừ các loại tệ nạn xã hội.

8. Phòng Tư pháp quận phối hợp với Đài phát thanh truyền hình và các ngành liên quan có trách nhiệm tăng cường triển khai phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan đến việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị đến mọi người dân.

9. Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng quận theo dõi, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp và các địa phương đề xuất khen thưởng kịp thời để động viên những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các phường triển khai thực hiện một cách nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, bất cập yêu cầu các đơn vị báo cáo về Văn phòng UBND Quận để kịp thời giải quyết.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

– UBND tỉnh, Quận uỷ, HĐND (Để BC);

– Các phòng, ban ngành;

– UBND các phường, xã;

– Lưu: VP

CHỦ TỊCH

 

 

 

Bài viết cùng chủ đề Mẫu Chỉ thị 

Quyết định xử lý nghị quyết trái pháp luật

Quyết định hủy bỏ văn bản trái pháp luật

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Mẫu quyết định hủy bỏ văn bản trái pháp luật. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *