Phân biệt cơ quan hành chính nhà nước và tổ chức xã hội

Khái niệm cơ quan hành chính nhà nước và tổ chức xã hội

Cơ quan hành chính nhà nước:

Là bộ phận cấu thành của bộ máy nhà nước, trực thuộc gián tiếp hoặc trực tiếp cơ quan quyề lực nhà nước cùng cấp, có phương diện hoạt động chủ yếu là hoạt động chấp hành – điều hành, có cơ cấu tổ chức và phạm vi thẩm quyền do pháp luật quy định.

Tổ chức xã hội:

Là hình thức tổ chức tự nguyện của công dân, tổ chức Việt Nam có chung mục đích tập hợp, hoạt động theo pháp luật và theo điều lệ, không vì lợi nhuận nhằm đáp ứng lợi ích chính đáng của các thành viên và tham gia vào quản lý nhà nước, quản lý xã hôi.

Phân biệt cơ quan hành chính nhà nước và tổ chức xã hội
Phân biệt cơ quan hành chính nhà nước và tổ chức xã hội

Phân tích sự khác nhau giữa cơ quan hành chính nhà nước và tổ chức xã hội

Tiêu chí Cơ quan hành chính nhà nước Tổ chức xã hội
Khái niệm Là bộ phận cấu thành của bộ máy nhà nước, trực thuộc gián tiếp hoặc trực tiếp cơ quan quyề lực nhà nước cùng cấp, có phương diện hoạt động chủ yếu là hoạt động chấp hành – điều hành, có cơ cấu tổ chức và phạm vi thẩm quyền do pháp luật quy định. Là hình thức tổ chức tự nguyện của công dân, tổ chức Việt Nam có chung mục đích tập hợp, hoạt động theo pháp luật và theo điều lệ, không vì lợi nhuận nhằm đáp ứng lợi ích chính đáng của các thành viên và tham gia vào quản lý nhà nước, quản lý xã hôi.
Con đường hình thành Theo quy định của pháp luật. Bằng con đường tự nguyện của các thành viên.
Địa vị pháp lí trong quan hệ pháp luật Là bộ phận trong cơ cấu bộ máy nhà nước, nhân danh nhà nước tham gia vào quan hệ pháp luật Không phải bộ phận trong cơ cấu bộ máy nhà nước, nhân danh chính mình tham gia vào quan hệ pháp luật (trừ trường hợp đặc biệt được pháp luật quy định thì được nhân danh nhà nước)
Nguyên tắc hoạt động Hoạt động dựa trên quy định của pháp luật Hoạt động tự quản theo quy định của pháp luật và theo điều lệ do các thành viên trong tổ chức xây dựng
Thành viên Đội ngũ cán bộ, công chức được hình thành từ tuyển dung, bổ nhiệm, hoặc bầu cử theo quy định của Luật cán bộ, công chức Thành viên có cùng chung một lợi ích hay cùng giai cấp, cùng nghề nghiệp, cùng sở thích,…
Mục đích hoạt động chủ yếu Quản lí hành chính nhà nước, thực hiện hoạt động chấp hành điều hành. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên, không nằm mục đích lợi nhuận.
Cơ cấu tổ chức Tạo thành một chỉnh thể thống nhất từ trung ương đến cơ sở, được tổ chức theo thứ bậc, có mối quan hệ mật thiết với nhau về tổ chức hoạt động.

Trực tiếp hay gián tiếp trực thuộc cơ quan quyền lực cùng cấp, chịu sự giám sát và báo cáo công tác trước cơ quan quyền lực nhà nước.

Có thể tạo thành hệ thống hoặc không.

Không trực thuộc các cơ quan quyền lực các cấp. Là hình thức tổ chức tự nguyện của công dân.

Thẩm quyền Được pháp luật quy định trên cơ sở lãnh thổ, ngành, hoặc lĩnh vực chuyên môn. Đối với các thành viên thuộc tổ chức.
Ngân sách hoạt động Ngân sách từ nhà nước. Tự trang trải kinh phí hoạt động là chủ yếu.

Bài viết cùng chủ đề:

Yêu cầu khi áp dụng quy phạm luật hành chính

Chuyên mục tham khảo: Luật hành chính

5/5 - (6 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *