Bản chất pháp lí và nội dung của hoạt động chấp hành ngân sách nhà nước

Chấp hành ngân sách nhà nước là gì?

Chấp hành ngân sách nhà nước là tổ chức việc thực hiện thu, chi theo dự toán ngân sách đã được Quốc hội quyết định. Đây là hoạt động của hệ thống cơ quan hành pháp theo phân cấp quản lí kinh tế- tài chính, gồm Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp. 

Bản chất pháp lí của hoạt động chấp hành ngân sách nhà nước

Bản chất pháp lí của hoạt động chấp hành ngân sách nhà nước là việc thực hiện các chỉ tiêu tài chính về thu, chi ngân sách nhà nước đã được ghi trong dự toán ngân sách hàng năm. Việc chấp hành ngân sách luôn có sự tham gia của nhà nước, nhà nước thông qua cơ quan chức năng hoặc nhân danh chính mình tham gia vào tất cả quan hệ chấp hành ngân sách, cho dù ở giai phân bổ ngân sách hay ở giai đoạn chấp hành thu, chấp hành chi ngân sách theo dự toán. Hoạt động chấp hành ngân sách tạo ra năng lực tài chính thực tế (thông qua hoạt động thu ngân sách) và sử dụng nguồn vật chất này vào việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của nhà nước.

Bản chất pháp lí và nội dung của hoạt động chấp hành ngân sách nhà nước
Bản chất pháp lí và nội dung của hoạt động chấp hành ngân sách nhà nước

Nội dung cơ bản của hoạt động chấp hành ngân sách nhà nước

Hoạt động chấp hành ngân sách nhà nước bao gồm những nội dung cơ bản như sau:

– Phân bổ ngân sách: là việc công bố chính thức các chỉ tiêu thu, chi cho từng cấp ngân sách, từng đơn vị sử dụng ngân sách từ trung ương đến các đơn vị dự toán cơ sở. Các  đơn vị sử dụng ngân sách cần phải biết các chỉ tiêu thu, chi cụ thể thì mới có thể chấp hành thu, chi ngân sách một cách hiệu quả được. Việc phân bổ ngân sách tạo cơ sở và tiền đề cho hoạt động hành thu và hoạt động chi tiêu cụ thể.

– Chấp hành dự toán thu ngân sách: là việc các cấp ngân sách, các tổ chức, cá nhân, trên cơ sở hệ thống pháp luật, sử dụng những cách thức, biện pháp phù hợp để thu đầy đủ, kịp thời tất cả số thu đã ghi trong dự toán được phân bổ, kể cả số thu từ các nghiệp vụ vay nợ hay nhận viện trợ của nước ngoài. Thu đủ số ghi trong dự toán được phân bổ thì các cấp ngân sách mới có điều kiện để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình, không bị thiếu hụt ngân sách

– Chấp hành dự toán chi ngân sách: là việc chuyển giao, sử dụng đúng mục đích, đúng kế hoạch dự toán và đúng chế độ thể lệ hiện hành các nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước, thông qua hoạt động của cơ quan tài chính và các đơn vị sử dụng ngân sách nhằm thực hiện các chương trình hoạt động của nhà nước trên mọi lĩnh vực trong năm tài chính. Việc chấp hành tốt dự toán chi sẽ đảm bảo hạn chế được tình trạng bội chi ngân sách nhà nước, giảm việc bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên xuống ngân sách cấp dưới.

Bài viết cùng chủ đề:

Các bước lập dự toán ngân sách nhà nước

Mối quan hệ giữa các cấp ngân sách trong hệ thống ngân sách nhà nước

Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề Bản chất pháp lí và nội dung của hoạt động chấp hành ngân sách nhà nước. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *